tips for writing emails on dating sites - Padating ng panahon

These days, it’s easier than ever to check out popular music, films and entertainment from other countries, but while there’s the odd crossover (think Psy or the “Macarena”), most cultures have celebrities who remain unknown to the rest of us.

Here’s a quick look at 10 huge (and occasionally baffling) superstars you’ve probably never heard of: 10.

Minsa’y sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith sa isang grupo ng mga Banal sa mga Huling Araw na “ipinagdarasal niya ang katapusan ng mundo.” Sabi niya, “Kung bukas ito darating matutuwa ako.” Bilang tugon sa pahayag na iyon, nagsalita nang malakas ang isang babae, nang sapat para marinig ng iba. Nang ibahagi ni Pangulong Smith ang karanasang ito kalaunan, itinuro niya: “Ayaw ba ninyong sumapit ang katapusan ng mundo? Iyan ang katapusan ng mundo, at iyan ang ipinagdasal ng Tagapagligtas nang lumapit sa Kanya ang Kanyang mga disipulo at sinabing, ‘Turuan mo kaming manalangin.’ Ano ang ginawa Niya?

“Karamihan sa mga tao ay mali ang pakahulugan sa katapusan ng mundo. Tinuruan nga Niya sila, ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.

Tara na at pagmunihan natin ang ating Banal na Misa ng ika-15 ng Disyembre, 2017. Linggo ng kagalakan, ng buhay na pag-asa at banal na paghihintay, hitik sa pag-ibig; isang kagalakang dulot ng masidhing pag-asa na nagmula pa sa panahon ng mga Israelita sa Lumang Tipan; isang pag-asa na may padating na maghahango sa kanila mula sa mahabang panahon ng pagka-alipin.

Last modified 28-May-2020 07:24